Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.
CURS FEDERATIU D'ENTRENADOR AVANÇAT (abans segon nivell)
Futbol
Es tracta d'un curs que ofereix en exclusiva la Federació Catalana de Futbol i dóna accés a la Llicència UEFA A (complint els requisits regulats a la Convenció UEFA).
Preu 1000€

CURS 2018-2019

Objecte de la convocatòria

Iniciar la formació del Curs Federatiu d’Entrenador Avançat de Futbol mitjançant els ensenyaments que permeten l’obtenció del corresponent Diploma, en que la seva finalitat consisteix en proporcionar als alumnes, en relació amb aquesta modalitat, la formació que garanteixi adquirir els coneixements i habilitats necessàries que permetin desenvolupar la seva tasca mitjançant competència tècnica i professional en les competicions organitzades per les Federacions de Futbol d’àmbit autonòmic i de la Real Federación Española de Fútbol.

 

Règim jurídic que s’aplica

El Curs s’ajustarà en el que disposa en la legislació estatal que resulti d’aplicació referida a les Titulacions Esportives i a les Directives que emanen de la UEFA Coaching Convention de 2015.

Igualment s’atendrà al regulat en els Estatuts i en el Reglament General de la RFEF, i a les presents Bases de Convocatòria, i documents annexos a la mateixa.

 

Quotes del Curs

 

CONCEPTE

     Drets d’inscripció, matrícula i assegurança

300 €

     Drets d’ensenyament i exàmens

650 €

     Expedició del Diploma

  50 €

TOTAL

1.000 €

 

Requisits per l’Accés

  •  Estar en possessió del Diploma d’Entrenador Bàsic de Futbol.
  •  Certificat mèdic oficial d’aptitud física en el qual consti que l’alumne no té impediment per realitzar  la pràctica de l’exercici físic com entrenador de futbol. En el cas de que l’aspirant es trobi en possessió d’una llicència federativa amb el reconeixement mèdic en vigor, quedarà exempt de la presentació del certificat anterior, presentant l’esmentada fitxa  federrativa.
  •  Omplir, signar i pujar a la intranet, la declaració jurada del nivell avançat DOCUMENT AQUÍ
  • Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual,  aquest certificat s'ha de lliurar abans del començament del bloc pràctic, per tal de poder fer-lo fer.

       En el següent enllaç trobaràs tota la informació sobre que és i com s'ha de tramitar aquest certificat: AQUÍ.

 

 

Pla de formació

 

Càrrega Lectiva

Matèries d’estudi

300 h.

Bloc de Formació Pràctica

200 h.

TOTAL

500 h.

 

Àrees i Càrrega Lectiva

 

ÀREES I CÀRREGA LECTIVA (HORES TEÓRIQUES I HORES PRÀCTIQUES)

MATÈRIA

BLOCS

TEÒRIQUES

PRÀCTIQUES

TOTALS

ANÀLISI de les accions Tècniques.

Ensenyament i entrenament

108

20

20

40

Tàctica i Estratègia. Principis fonamentals i sistemes de joc

 

EVOLUCIÓ DEL FUTBOL

14

14

28

CREACIÓ D’EQUIPS

10

20

30

INSTRUCCIÓ.

Entrenament del Porter

5

5

10

Teoria i pràctica de l’entrenament.

Preparació física

75

 

PERIODITZACIÓ

15

10

25

SESSIONS D’ENTRENAMENT

10

18

28

FILOSOFÍA DIDÁCTICA DEL FÚTBOL

8

4

12

ORIENTACIÓ A JUGADORS

6

4

10

LIDERATGE

38

12

5

17

PSICOLOGÍA

7

8

15

ÉTICA ESPORTIVA

4

2

6

FISIOLOGÍA, NUTRICIÓ I MEDICINA DEL FÚTBOL

79

7

8

15

GESTIÓ DE CLUB

8

2

10

REGLES DE JOC

5

4

9

TECNOLOGÍA I FÚTBOL

4

16

20

ANGLÈS

15

10

25

TOTAL  CÀRREGA LECTIVA

150

150

300

PRÀCTIQUES LABORALS

 

200

200

TOTAL CÀRREGA

150

350

500

 

Bloc de Formació Pràctica

1.- L’alumne haurà de realitzar aquest Bloc de Formació Pràctica en clubs, associacions, o entitats federats, de forma continuada, durant un període no inferior a sis mesos, amb una acumulació mínima de dues-centes hores.

2.- Aquells Entrenadors en possessió del Diploma d’Entrenador Bàsic de Futbol i Llicència Federativa en vigor com Entrenador, que realitzen el Curs Federatiu d’Entrenador Avançat, estaran exempts del 50% de les hores pràctiques, és a dir, 100 hores.

3.- La resta d’hores pràctiques fins completar les 200 hores exigides en la convocatòria, les han de realitzar un cop superades totes les matèries teoriques que componen el Curs Federatiu d’Entrenador Avançat de Futbol.

 

Criteris generals de la avaluació segons l’Art. 10.C. Coaching Convention

L’obtenció del Diploma d’Entrenador Avançat de Futbol, requerirà la avaluació positiva dels següents apartats de que consta el Curs.

  1. Avaluació de les diferents matèries. Cadascuna s’avaluarà per separat.
  2. Dissenyar i dirigir una sessió d’entrenament per a un equip de categoria de perfeccionament recollint aspectes globals de tècnica, tàctica, metodologia i preparació física.
  3. Realitzar l’anàlisi d’un partit i elaborar un informe.
  4. Quadern de l’alumne que reculli totes les activitats realitzades en les diferents matèries.
  5. Presentar una memòria del Bloc de Formació Pràctica.

Nota: Per obtenir la qualificació de APTE en el present curs, l’alumne haurà de superar cadascun dels diferents apartats.

L’alumne serà avaluat en cada àrea o matèria i el resultat s’expressarà en l’Acta Final mitjançant la qualificació que seguirà el model de l’escala numèrica de zero a deu punts, sense decimals.

El seguiment del Bloc de Formació Pràctica el realitzarà el tutor corresponent, d’acord amb els criteris i condicions que s’estableixen en els annexos d’aquesta convocatòria. Un cop finalitzat aquest Bloc de Formació Pràctica, l’alumne haurà de presentar una Memòria, conforme al guió que posarà a la seva disposició l’Escola d’Entrenadors, un cop aprovada la Fase Presencial.

 

Requeriments d’assistència a classe

L’assistència a les classes serà obligatòria en cadascuna de les matèries del Curs, segons estableix l’Article 9 de la UEFA Coaching Convention.

“A tots els participants se’ls exigeix assistir al 100 % del curs organitzat per el signatari de la Convenció.  Prèvia sol·licitud ben fonamentada i a judici de la Direcció del Curs, un alumne única i exclusivament podrà justificar el 10% total de absència (per matèria) que li serà permesa després de que la Direcció del Curs doni el vistiplau”

Els alumnes que incompleixin l’apartat anterior no podran presentar-se als exàmens de l’àrea o matèria afectades; havent de realitzar la escolaritat completa d’aquelles àrees o matèries afectades, matriculant-se en qualsevol altre curs que es convoqui en un termini no superior a dos anys.

 

Avaluacions finals ordinàries

Totes les àrees o matèries seran objecte d’avaluacions finals ordinàries i només podran formar part aquells alumnes que compleixin tots els requisits exigits en la convocatòria.

 

Avaluacions Finals Extraordinàries

Podran formar part els alumnes que no hagin superat alguns dels criteris d’avaluació establerts en els Exàmens Finals Ordinaris i que hagin complert amb l’assistència obligatòria regulada en les presents bases.

 

Superació del Curs

L’alumne haurà d’obtenir la qualificació positiva de totes i cadascuna de les àrees o matèries que componen el curs,  així com els treballs als quals fa referència l’article 10 de la Coaching Conventión de 2015. Es considerarà qualificació positiva quan l’alumne aconsegueixi un mínim de cinc punts sobre deu màxims, en cada àrea o matèria de la totalitat que configuren el programa del curs.

La qualificació de APTE en el Bloc de Formació Pràctica serà atorgada per la Direcció de l’Escola d’Entrenadors convocant, conforme al procediment establert per l’Escola Nacional d’Entrenadors.

 

Obtenció del Diploma d’Entrenador Avançat de Futbol.

La completa superació d’aquest Curs atorgarà el dret a l’obtenció del Diploma d’Entrenador Avançat de Futbol.

 

NOTA MOLT IMPORTANT

D’acord amb el que disposa el vigent Reglament General de la RFEF, estar en possessió del Diploma d’Entrenador Avançat de Futbol, faculta a l’interessat per entrenar als equips i seleccions d’àmbit autonòmic de futbol, sent obligatòria com a mínim per a exercir les funcions de primer entrenador en la categoria de lliga nacional juvenil de futbol i primera divisió de futbol femení.

 

Així mateix, i en virtut del Conveni subscrit entre UEFA i la RFEF (Convenció de la UEFA sobre titulacions tècniques de 2015), els entrenadors procedents dels cursos federatius d’Entrenador Avançat de Futbol tenen reconeguda la seva equivalència amb la Llicència UEFA “A”, en qualsevol país afiliat a aquest Conveni, sempre que compleixin els següents requisits:

 

OBTENCIÓ DE LA LLICÈNCIA UEFA “A”

Per a l’obtenció de la Llicència UEFA “A” és necessari i imprescindible:

1.- Estar en possessió del Diploma d’Entrenador Avançat de Futbol

2.- contracte o oferta de treball del club de destí. (en angès o castellà)

3.- Certificació del Comitè d’Entrenadors corresponent d’haver estat titular d’una Llicència federativa d’entrenador almenys durant una temporada, (considerant com una temporada haver dirigit de forma ininterrompuda, durant almenys 9 mesos), després de l’obtenció del Diploma d’Entrenador Avançat de Futbol i l'afiliació al CTE com a tal.

4.- Petició de la Federació corresponent del país afiliat a UEFA sobre la validesa de la seva Llicència.

5.- Abonament de la quantitat de 100 euros per a l'expedició de la seva Llicència.

Un cop obtinguda la citada Llicència amb una validesa de 3 anys, l’Entrenador tindrà la obligació de renovar-la única i exclusivament en els Cursos de Formació Continua que puntualment anunciarà l’Escola Nacional d’Entrenadors amb una periodicitat triennal.

Els Cursos tindran una duració de 15 hores lectives en virtut de l’Article 36 de la CONVENCIÓ D’ENTRENADORS DE LA UEFA DE 2015.

En el cas de que no sigui renovada la Llicència, aquesta quedarà sense efecte.

 

OFERTA DE CURSOS

 

 

BARCELONA

CURS D´ENTRENADOR AVANÇAT

CORNELLÀ - INTENSIU D´ESTIU (MATINS)

(CLICAR AQUI PER VEURE L'AGENDA DEL CURS)

INICI CURS : 3 DE JUNY 2019

(INSCRIPCIONS FINS EL DIA 27 DE MAIG 2019)

 

LLEIDA
   

 

TERRES DE L'EBRE
   

 

GIRONA

 

 

 

TARRAGONA

 

 

 

 

 

En atenció al que es preveu en la Disposició Addicional Octava del Reial decret 1363/2007, la Federació Catalana de Futbol manifesta que tota la formació descrita en els apartats anteriors té un reconeixement únic i exclusiu de la UEFA (en el marc de la Convenció de la UEFA sobre Titulacions Tècniques) amb totes les conseqüències que a nivell de participació en competicions oficials reconegudes per la FIFA i la UEFA i de mobilitat internacional comporta formar part d'aquestes estructures com a membre d'aquestes.

En aquest sentit ha d'assenyalar-se que la UEFA i la FIFA només reconeixen a la RFEF com l'únic ens competent en Espanya per a realitzar aquestes formacions sense que cap altre ens no adscrit o reconegut per la RFEF pugui oferir aquests Diplomes i Llicències amb la validesa a nivell internacional que preveu la Convenció de la UEFA sobre Titulacions Tècniques.

 

En atención a lo previsto en la Disposición Adicional Octava del Real Decreto 1363/2007, la Federación Catalana de Fútbol manifiesta que toda la formación descrita en los apartados anteriores tiene un reconocimiento único y exclusivo de la UEFA (en el marco de la Convención de la UEFA sobre Titulaciones Técnicas) con todas las consecuencias que a nivel de participación en competiciones oficiales reconocidas por la FIFA y la UEFA y de movilidad internacional conlleva formar parte de dichas estructuras como miembro de las mismas.

En este sentido debe señalarse que la UEFA y la FIFA sólo reconocen a la RFEF como el único ente competente en España para realizar dichas formaciones sin que ningún otro ente no adscrito o reconocido por la RFEF pueda ofertar dichos Diplomas y Licencias con la validez a nivel internacional que prevé la Convención de la UEFA sobre Titulaciones Técnicas.

 

 

Preu 1000€
Ja estàs inscrit a l'escola d'entrenadors? (tens accés a la intranet de l'FCF?)